Informacja dot. Zarządu.


Tytuł: „Informacja o organie uprawnionym do reprezentacji podmiotu” 
Treść: „Divante S.A. informuje, że w skład Zarządu Spółki Divante S.A., od czasu jej przekształcenia ze Spółki z o. o. w Spółkę Akcyjną (t.j. 28.12.2020 r.), wchodzą: Marcin Łaskawski (Prezes Zarządu) i Piotr Maksim (Wiceprezes Zarządu)”;

Informacja dot. Rady Nadzorczej
Tytuł: „Informacja o organie nadzoru Spółki”
Treść: „Divante S.A. informuje, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Oberhaus Christoph, Helmle Markus, Kehl Roger, Petereit Jörn, Schneider Daniel.”

Informacja o jedynym akcjonariuszu
Tytuł: „Informacja o jedynym akcjonariuszu Spółki”
Treść: Divante S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 roku SAPPHO ZWEIUNDZWANZIGSTE HOLDING GMB został wpisany do Rejestru Akcjonariuszy Spółki Divante S.A. prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, jako jedyny akcjonariusz Spółki Divante S.A.”.

Informacja o Spółce: „Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875316, NIP: 8951930748, o kapitale zakładowym 100.000,000 zł w całości opłaconym”.